• Σημειώστε αυτή τη σελίδα    • Αποστολή Σελίδας σε φίλο!   
Carruca Consultants - Home
English     Ελληνικά
Ημερ. 21/08/2017
Μηχανή Αναζήτησης

Ακίνητα προς ενοικίαση σε όλη την Κύπρο

http://www.kepa.gov.cy/europass

Παγκύπριες Εξετάσεις - Γενικές Πληροφορίες


Σκοπός των Παγκυπρίων Εξετάσεων είναι:

 • Η χορήγηση απολυτηρίου στους μαθητές της τελευταίας τάξης λυκειακού κύκλου δημόσιων σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης. Οι μαθητές της τελευταίας τάξης των Εσπερινών Γυμνασίων και των Εσπερινών Τεχνικών Σχολών, οι οποίοι παρακάθηνται για σκοπούς απόλυσης σε εξετάσεις σύμφωνα με τους περί Λειτουργίας των Δημόσιων Εσπερινών Σχολείων Κανονισμούς, εξαιρούνται.
 • Η χορήγηση απολυτηρίου στους μαθητές των ιδιωτικών σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης ιδίου ή παρόμοιου τύπου προς δημόσια σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης. Νοείται ότι τα πιο πάνω σχολεία επιθυμούν να ενταχθούν οι μαθητές τους στις Παγκύπριες Εξετάσεις για σκοπούς χορήγησης απολυτηρίου.
 • Η κατανομή των θέσεων στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και ΑΑΕΙ της Ελλάδας, που ενδεχομένως θα προσφέρει η Ελλάδα μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου.
 • Η χορήγηση του «γενικού βαθμού κατάταξης» και του «πιστοποιητικού πρόσβασης»  στους ενδιαφερόμενους υποψηφίους.  Σημειώνεται ότι ο «γενικός βαθμός κατάταξης» και το «πιστοποιητικό πρόσβασης» ισχύουν μόνο για τη χρονιά που διεξάγονται οι Παγκύπριες Εξετάσεις, με βάση τις οποίες χορηγήθηκαν τα πιο πάνω.
 • Η υποβολή προς το Ίδρυμα Κρατικών Yποτροφιών της Ελλάδας από την Υπηρεσία Εξετάσεων, καταλόγου προτεινόμενων υποτρόφων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των Παγκύπριων Εξετάσεων και τις προϋποθέσεις που θέτει το ΙΚΥ Ελλάδας (Σε περίπτωση που προσφερθούν).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
Οι Κύπριοι υπήκοοι ή όσοι έχουν έναν από τους γονείς τους κυπριακής καταγωγής και οι οποίοι είναι:

 • Μαθητές της τελευταίας τάξης ή της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας, που λειτουργεί με βάση τους περί Αγγλικής Σχολής (Διοίκησης και Έλεγχος) Νόμους και των εκάστοτε τροποποιήσεών τους, ή απόφοιτοι λυκειακού κύκλου δημόσιων σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, ή των ιδιωτικών σχολείων που ιδρύθηκαν και λειτουργούν σύμφωνα με τους περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόμους του 1971 έως 2004 και των εκάστοτε τροποποιήσεών τους.
 • Μαθητές της τελευταίας τάξης ή απόφοιτοι σχολείου ανώτερης δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης, λυκειακού επιπέδου, που λειτουργεί νόμιμα σε ξένη χώρα. Προϋπόθεση για το πιο πάνω είναι η προσκόμιση πιστοποιητικού της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της χώρας αυτής, που να βεβαιώνει ότι το συγκεκριμένο  απολυτήριο που κατέχει ή πρόκειται να αποκτήσει ο υποψήφιος, του δίνει το δικαίωμα εισαγωγής στα αντίστοιχα Ιδρύματα Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας αυτής, και
 • Κοινοτικοί υπήκοοι και τρίτων χωρών υπήκοοι που φοιτούν στην τελευταία τάξη ή είναι  απόφοιτοι σχολείου που περιγράφεται στην α παράγραφο.

Αιτήσεις για Συμμετοχή
Οι αιτήσεις για τις Παγκύπριες Εξετάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά ενώ οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθευτούν υποδείγματα των αιτήσεων από:

 • Την Υπηρεσία Εξετάσεων,
 • Την Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής,
 • Τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας,
 • Τα δημόσια σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης,
 • Την Εκπαιδευτική Έκθεση και
 • Την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων

 


Εκδηλώσεις

Προορισμοί Σπουδών
Θα μας βρείτε εδώ
Χάρτης Πλοήγησης  |  Όροι & Κανονισμοί  |  Αποποίηση
© CareerCy.com, designed & developed by WebServicesCy.com