• Σημειώστε αυτή τη σελίδα    • Αποστολή Σελίδας σε φίλο!   
Carruca Consultants - Home
English     Ελληνικά
Ημερ. 21/08/2017
Μηχανή Αναζήτησης

Ακίνητα προς ενοικίαση σε όλη την Κύπρο

http://www.kepa.gov.cy/europass

Ευρωπαϊκά Προγράμματα - Erasmus Mundus


Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus αφορά τον Τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και στην ενδυνάμωση της Ευρωπαϊκής της διάστασης μέσω της ενθάρρυνσης της διακρατικής συνεργασίας ανάμεσα στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Επίσης προσφέρει τη δυνατότητα κινητικότητας μεταξύ συνεργαζομένων Ιδρυμάτων σε φοιτητές, καθηγητές και λοιπό προσωπικό σε 31 συμμετέχουσες το πρόγραμμα χώρες.

Το πρόγραμμα Erasmus απευθύνεται σε σπουδαστές και εκπαιδευόμενους, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, διδάσκοντες, εκπαιδευτές και λοιπό προσωπικό στα εν λόγω ιδρύματα, ενώσεις και εκπροσώπους των εμπλεκομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, επιχειρήσεις, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ερευνητικά κέντρα, φορείς που παρέχουν συμβουλές, πληροφόρηση και καθοδήγηση για κάθε θέμα δια βίου μάθησης.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 3 χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) και η Τουρκία.

Δράσεις Erasmus: Οι ακόλουθες δράσεις μπορούν να υποστηριχθούν από το πρόγραμμα Erasmus:

α) ατομική κινητικότητα. Η κινητικότητα μπορεί να περιλαμβάνει:

  • κινητικότητα σπουδαστών
  • κινητικότητα διδακτικού προσωπικού
  • κινητικότητα λοιπού προσωπικού
  • εντατικά προγράμματα Erasmus

β) κεντρικές δράσεις:

  • πολυμερή σχέδια,
  • πολυμερή δίκτυα,
  • άλλες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προώθηση των στόχων του προγράμματος Erasmus.

 
Οι συμμετέχοντες στην κινητικότητα ως «σπουδαστές Erasmus» πρέπει να ανήκουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

  • σπουδαστές σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κατόχους του Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus) οι οποίοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο δεύτερο έτος,
  • σπουδαστές που είναι εγγεγραμμένοι σε κοινά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (Master) και συμμετέχουν σε κινητικότητα,
  • σπουδαστές σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχουν σε περιόδους άσκησης.

 Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Δια βίου Μάθησης.


Εκδηλώσεις

Προορισμοί Σπουδών
Θα μας βρείτε εδώ
Χάρτης Πλοήγησης  |  Όροι & Κανονισμοί  |  Αποποίηση
© CareerCy.com, designed & developed by WebServicesCy.com