• Σημειώστε αυτή τη σελίδα    • Αποστολή Σελίδας σε φίλο!   
Carruca Consultants - Home
English     Ελληνικά
Ημερ. 24/07/2017
Μηχανή Αναζήτησης

Ακίνητα προς ενοικίαση σε όλη την Κύπρο

http://www.kepa.gov.cy/europass

Δημοτική Εκπαίδευση - Προαγωγή Μαθητών


Κάθε παιδί προάγεται από μια τάξη στην αμέσως ανώτερη τάξη κάθε χρόνο με βάση την ηλικία του ή κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι και με την έγκριση του οικείου επιθεωρητή, σε καμιά όμως περίπτωση σε ανώτερη τάξη από αυτή που επιτρέπει η ηλικία του. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς συμπληρώνονται για όλα τα παιδιά δημοτικού σχολείου από το δάσκαλό τους ο εγκεκριμένος τύπος ενδεικτικού ή και οποιοδήποτε άλλο έντυπο ζητηθεί από την Αρμόδια Αρχή, τα οποία προσκομίζονται για εγγραφή στην επόμενη ή στην ίδια τάξη σε περίπτωση μη προαγωγής. Για κάθε παιδί που συμπληρώνει τη φοίτησή του στο δημοτικό σχολείο εκδίδονται απολυτήριο ή και οποιαδήποτε άλλα έντυπα ζητηθούν από την Αρμόδια Αρχή τα οποία αποστέλλει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Τα έντυπα αυτά προσκομίζονται για εγγραφή του παιδιού στο γυμνάσιο. Τα ενδεικτικά, απολυτήρια ή και άλλα έντυπα που θα ζητηθούν από την Αρμόδια Αρχή για παιδιά που θα συνεχίσουν τη φοίτησή τους στο εξωτερικό προσκομίζονται από τον κηδεμόνα στο Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης για προσυπογραφή.

Στις περιπτώσεις παιδιών από την Ελλάδα τα οποία φοιτούν σε δημοτικά σχολεία της Κύπρου, σε περίπτωση που θα επαναπατριστούν θα πρέπει να προσκομίζουν στο Γραφείο του Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης τα ενδεικτικά που παίρνουν τα παιδιά τους από τα δημοτικά σχολεία για επικύρωση. Μετά από σχετική σύμβαση μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, δε χρειάζεται η επικύρωση των ενδεικτικών και από την Πρεσβεία της Ελλάδας, όπως ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια.

Επανάληψη τάξης σε ειδικές περιπτώσεις, τερματισμός φοίτησης, αναστολή και παράταση φοίτησης

Ένα παιδί μπορεί να υποχρεωθεί να φοιτήσει στην ίδια τάξη για δεύτερη κατά συνέχεια χρονιά, αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μια φορά κατά τη διάρκεια της φοίτησης του παιδιού στο δημοτικό σχολείο έπειτα από έγκριση του οικείου επιθεωρητή και ενημέρωση του γονέα ή κηδεμόνα. Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού μπορεί να δώσει οδηγίες αν πεισθεί ώστε ένα παιδί να διακόψει προσωρινά ή να τερματίσει τη φοίτησή του σε δημοτικό σχολείο ή σε σχολείο ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, έπειτα από έκθεση της Επαρχιακής Επιτροπής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Για περιπτώσεις παιδιών που πιθανόν να χρειάζονται αναστολή φοίτησης, οι κηδεμόνες των παιδιών ενημερώνονται από τους διευθυντές των σχολείων ότι πρέπει να αποστείλουν στο Οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας, συγκεκριμένο έντυπο ορθά συμπληρωμένο, το αργότερο μέχρι τις 15 Μαΐου κάθε σχολικής χρονιάς, με το οποίο να ζητούν αναστολή και να αναφέρουν τους λόγους. Η διαδικασία που ακολουθείται για αξιολόγηση του παιδιού αποφασίζεται από το Τμήμα, και είναι ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Αιτήματα που αποστέλλονται μετά την ημερομηνία αυτή, εξετάζονται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Η εν λόγω διαδικασία ακολουθείται και για τις περιπτώσεις που αφορούν παράταση φοίτησης. Οι γονείς μπορούν να εξασφαλίσουν το απαιτούμενο έντυπο από τους διευθυντές των σχολείων ή από την παρούσα ιστοσελίδα (έντυπα).


Εκδηλώσεις

Προορισμοί Σπουδών
Θα μας βρείτε εδώ
Χάρτης Πλοήγησης  |  Όροι & Κανονισμοί  |  Αποποίηση
© CareerCy.com, designed & developed by WebServicesCy.com