• Σημειώστε αυτή τη σελίδα    • Αποστολή Σελίδας σε φίλο!   
Carruca Consultants - Home
English     Ελληνικά
Ημερ. 21/08/2017
Μηχανή Αναζήτησης

Ακίνητα προς ενοικίαση σε όλη την Κύπρο

http://www.kepa.gov.cy/europass

Δημοτική Εκπαίδευση - Εγγραφές


Οι εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά σχολεία γίνονται τον Ιανουάριο σε ημερομηνίες που καθορίζονται κάθε χρόνο από τον Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης με σχετική απόφασή του. Η επιβεβαίωση των εγγραφών γίνεται σε ημερομηνίες που καθορίζει κάθε χρόνο ο εν λόγω Διευθυντής. Με απόφαση του οικείου Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης είναι δυνατό να εξαιρεθούν από την πιο πάνω πρόνοια παιδιά που για αποδεδειγμένους λόγους ήταν αδύνατο να εγγραφούν κατά τον πιο πάνω χρόνο. Σε περίπτωση απώλειας διδακτικού χρόνου, λόγω ανωτέρας βίας, ο χρόνος αυτός θα αναπληρώνεται εξ ολοκλήρου από το διδακτικό προσωπικό. Απώλεια διδακτικού χρόνου για οποιοδήποτε άλλο λόγο αναπληρώνεται με βάση σχετική απόφαση του Υπουργού.

Κατώτατη και ανώτατη ηλικία παιδιών για εγγραφή και φοίτηση

Κάθε παιδί που έχει φτάσει στην ηλικία των 5 ετών και 8 μηνών κατά την 1η Σεπτεμβρίου της χρονιάς που θα αρχίσει η φοίτησή του, υποχρεούται να εγγραφεί σε δημοτικό σχολείο της περιοχής του, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Υποχρεωτικής Εκπαιδεύσεως Νόμου του 1993 έως 2004. Επίσης κάθε παιδί που συμπλήρωσε την ηλικία για εγγραφή στην Α΄ τάξη και έχει, κατά την κρίση των γονιών του, ειδικά προβλήματα, δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση να εγγραφεί στο δημοτικό σχολείο, εκτός αν εξασφαλιστεί γραπτή έγκριση από το Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης, ο οποίος και θα αποφασίσει το είδος της κατάλληλης για την περίπτωση εκπαίδευσης. Παιδιά Ελλαδιτών γονέων που διαμένουν προσωρινά στην Κύπρο εγγράφονται σε δημοτικό σχολείο, αν την 1η Σεπτεμβρίου της σχολικής χρονιάς που γίνεται η εγγραφή συμπληρώνουν την ηλικία που προβλέπεται από τους σχετικούς κανονισμούς του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας. Σύμφωνα με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, τα παιδιά εγγράφονται στο δημοτικό σχολείο αν κατά την 1η Σεπτεμβρίου του έτους που θα φοιτήσουν έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 5 8/12 χρονών.

Τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Κύπρο και τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά για εγγραφή πρέπει να προσκομίσουν πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης που εκδίδεται σύμφωνα με το νόμο. Παιδιά που γεννήθηκαν στο εξωτερικό πρέπει να προσκομίσουν πρωτότυπο πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο (π.χ. διαβατήριο) που να έχει εκδοθεί από αρμόδια αρχή και το οποίο να επιβεβαιώνει την ημερομηνία γέννησης και να ικανοποιεί το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Φωτοαντίγραφα των πιο πάνω εγγράφων γίνονται δεκτά, μόνο αν είναι αρμοδίως και κατάλληλα πιστοποιημένα και παρουσιάζονται μαζί με τα πρωτότυπα. Τα πιστοποιητικά γέννησης ελέγχονται από τον οικείο επιθεωρητή και φυλάγονται από το διευθυντή του σχολείου, τα οποία επιστρέφονται στα παιδιά κατά την αποφοίτησή τους από το σχολείο ή κατά τη μετεγγραφή τους σε άλλο σχολείο ή σε περίπτωση εγκατάστασής τους στο εξωτερικό.


Εκδηλώσεις

Προορισμοί Σπουδών
Θα μας βρείτε εδώ
Χάρτης Πλοήγησης  |  Όροι & Κανονισμοί  |  Αποποίηση
© CareerCy.com, designed & developed by WebServicesCy.com