• Σημειώστε αυτή τη σελίδα    • Αποστολή Σελίδας σε φίλο!   
Carruca Consultants - Home
English     Ελληνικά
Ημερ. 21/08/2017
Μηχανή Αναζήτησης

Ακίνητα προς ενοικίαση σε όλη την Κύπρο

http://www.kepa.gov.cy/europass

Απόφοιτοι - Νεανική Επιχειρηματικότητα


Το Υπουργικό Συμβούλιο στις 6/02/2008 έγκρινε την συγχρηματοδότηση του Σχεδίου Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε και την Κυπριακή Δημοκρατία για την περίοδο 2007 – 2013.

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων ανθρώπων (από 20 έως 39 ετών) που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε οποιανδήποτε οικονομική δραστηριότητα εξαιρουμένων αυτών που αναφέρονται στους Οδηγούς των Σχεδίων, αξιοποιώντας τις γνώσεις τους , την κατάρτιση και τα ταλέντα τους.

Ο σκοπός αυτός προβλέπεται να επιτευχθεί με την αξιοποίηση κινήτρων υπό την μορφή χρηματοδοτικών ενισχύσεων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων κατάρτισης για τη δημιουργία νέων και βιώσιμων πολύ μικρών επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, στη χρήση καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα του περιβάλλοντος και γενικά στην προώθηση σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με στόχο τη δημιουργία δυναμικών, εξελίξιμων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.

Οι χορηγίες που θα παραχωρούνται στους νέους που θα ενταχθούν στα Σχέδια ανέρχονται στο 50% πάνω στο κόστος των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης (εξοπλισμός, διαμόρφωση χώρων, κατάρτιση , προώθηση, κεφάλαιο κίνησης) με ανώτατο ύψος χορηγίας ανά επιχείρηση τις €70.000 και τις €50.000 για δραστηριότητες της μεταποίησης και άλλες δραστηριότητες αντίστοιχα. Το κόστος των εκπαιδευτικών σεμιναρίων κατάρτισης σε θέματα επιχειρηματικότητας που θα οργανώνονται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού θα είναι πλήρως επιχορηγημένο. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της πρόσκλησης αυτής είναι για την Νεανική Επιχειρηματικότητα €3 εκ.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 1421, Λευκωσία, με την ένδειξη «Σχέδιο Νεανικής Επιχειρηματικότητας».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς στα τηλέφωνα 22867194 και 22867180.

Έντυπα:


Εκδηλώσεις

Προορισμοί Σπουδών
Θα μας βρείτε εδώ
Χάρτης Πλοήγησης  |  Όροι & Κανονισμοί  |  Αποποίηση
© CareerCy.com, designed & developed by WebServicesCy.com