• Σημειώστε αυτή τη σελίδα    • Αποστολή Σελίδας σε φίλο!   
Carruca Consultants - Home
English     Ελληνικά
Ημερ. 22/07/2017
Μηχανή Αναζήτησης

Ακίνητα προς ενοικίαση σε όλη την Κύπρο

http://www.kepa.gov.cy/europass

Αναγνώριση Τίτλων - Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης Εκπαίδευσης ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.


Η ραγδαία ανάπτυξη στο τομέα της εκπαίδευσης αλλά και η κινητικότητα επαγγελματιών και φοιτητών στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οδήγησε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα να ψηφίσει την Σύμβαση της Λισσαβόνας του 1997. Σύμφωνα με την Σύμβαση όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας έχουν συστήσει ή πρέπει να συστήσουν Εθνικά Συμβούλια των οποίων έργο είναι η αναγνώριση τίτλων σπουδών οι οποίοι απονέμονται από ιδρύματα Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η ανάγκη σύστασης αυτών των Εθνικών Συμβουλίων υπαγορεύθηκε από το πνεύμα της ενιαίας εκπαιδευτικής πολιτικής, η οποία θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μηχανισμούς ελέγχου των κριτηρίων ποιότητας και διάρκειας της εκπαίδευσης για λόγους επαγγελματικούς και επιστημονικούς.

Η Κυπριακή Δημοκρατία ως  πλήρης μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμορφώθηκε πλήρως με την Σύμβαση της Λισσαβόνας και συστήσει αντίστοιχο Εθνικό Συμβούλιο υπό τον τίτλο Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). Το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. έχει ιδρυθεί με βάση τους περί «Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και την Παροχή Σχετικών Πληροφοριών» Νόμους 68(Ι) του 1996, 48(Ι) του 1998, 111(I) του 2000, 219(Ι) του 2002, του 38(Ι) του 2003, του 1(Ι) του 2004 και του 26(Ι) του 2006.
Το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο ύστερα από σχετική πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού και απαρτίζεται από επτά μέλη ως ακολούθως:

  • Ένα καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου ως Πρόεδρο.
  • Ένα Ανώτερο Νομικό από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.
  • Ένα εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.
  • Και τέσσερις καθηγητές πανεπιστημίου, από τους οποίους ένας είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου και οι άλλοι τρεις είναι καθηγητές πανεπιστημίων τριών άλλων χωρών, ο καθένας από τους οποίους σε πανεπιστήμιο διαφορετικής χώρας.

Το πρώτο επταμελές Συμβούλιο διορίστηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (Αρ.45.445 στις 22 Ιανουαρίου 1997) και άρχισε να δέχεται αιτήσεις για αναγνώριση τίτλων καθώς και αιτήσεις για γραπτή πληροφόρηση στις 3 Ιανουαρίου 2000.
 
Σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία που ρυθμίζει τη λειτουργία του, το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. εξετάζει τίτλους σπουδών:

  • που απονέμονται από αναγνωρισμένα ιδρύματα ή
  • που αφορούν εκπαιδευτικά αξιολογημένους – πιστοποιημένους κλάδους σπουδών.

Το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. είναι μέλος του δικτύου ENIC/NARIC.

Διεύθυνση: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Ταχ. Θυρ. 12720, 2252 Λατσιά, Λευκωσία
Τηλέφωνο: 00357 22402472
Φαξ:           00357 22402481
Email: info@KYSATS.ac.cy
Ιστοσελίδα: www.kysats.ac.cy


Εκδηλώσεις

Προορισμοί Σπουδών
Θα μας βρείτε εδώ
Χάρτης Πλοήγησης  |  Όροι & Κανονισμοί  |  Αποποίηση
© CareerCy.com, designed & developed by WebServicesCy.com