• Σημειώστε αυτή τη σελίδα    • Αποστολή Σελίδας σε φίλο!   
Carruca Consultants - Home
English     Ελληνικά
Ημερ. 22/07/2017
Μηχανή Αναζήτησης

Ακίνητα προς ενοικίαση σε όλη την Κύπρο

http://www.kepa.gov.cy/europass

Διασφάλιση Ποιότητας - •Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (ΕΑΙΠ)


Βάση του Περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων Νόμο, η Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων είναι η αρμόδια αρχή για την εξέταση των αιτήσεων που υποβάλλονται για την ίδρυση και λειτουργία και έλεγχο Ιδιωτικών Πανεπιστημίων στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η Επιτροπή αποτελείται από επτά μέλη η θητεία των οποίων είναι πενταετής, ο εκάστοτε Πρόεδρος του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης – Πιστοποίησης (ΣΕΚΑΠ) ο οποίος είναι και ο Πρόεδρος της ΕΑΙΠ, δύο από τα μέλη του ΣΕΚΑΠ, τέσσερα άλλα πρόσωπα που κατέχουν θέση καθηγητή πανεπιστημίου σε τρεις διαφορετικές χώρες  με ευρεία πείρα στη διοίκηση πανεπιστημίων και τα οποία ορίζει ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού. Η Επιτροπή καταρτίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από σχετική εισήγηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού.
Η ΕΑΙΠ καθορίζει τόσο τον τρόπο σύγκλησης των συνεδριάσεών της, όσο και τις διαδικασίες που ακολουθεί κατά τις συνεδριάσεις και γενικά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της. Δύναται να ορίζει Ομάδες Ειδικών για την εξέταση ορισμένων θεμάτων που αφορούν την αίτηση, αλλά η τελική απόφαση λαμβάνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Η Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχο των ιδιωτικών πανεπιστημίων πρέπει να περάσει από κάποια στάδια και διαδικασίες με βάση τις πρόνοιες των Νόμων 109(1)/2005  και 197(1)/2007:

  • Υποβολή αίτησης τον από ιδρυτή.
  • Εγγραφή ιδιωτικού πανεπιστημίου στο Μητρώο Πανεπιστημίων που τηρείται στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
  • Εξασφάλιση αρχικής άδειας λειτουργίας από ιδιωτικό πανεπιστήμιο για περίοδο τεσσάρων ετών.
  • Έλεγχος της λειτουργίας ιδιωτικού πανεπιστημίου που λειτουργεί με αρχική άδεια λειτουργίας.
  • Εξασφάλιση από ιδιωτικό πανεπιστήμιο άδειας λειτουργίας.
  • Περιοδική αξιολόγηση ιδιωτικού πανεπιστημίου.

Πληροφορίες επαφής:
Διεύθυνση:
Λεωφόρος Μακεδονίας
Ταχ. Θυρ.: 12592
Λατσιά
2251Λευκωσία
Κύπρος
Τηλ.:             +357 22 40 23 29      
Τηλ/τυπο:    +357 22 56 14 00       
Ιστοσελίδα:  www.ecpu.ac.cy
Ηλ. Διεύθ.:   administration@ecpu.ac.cy


Εκδηλώσεις

Προορισμοί Σπουδών
Θα μας βρείτε εδώ
Χάρτης Πλοήγησης  |  Όροι & Κανονισμοί  |  Αποποίηση
© CareerCy.com, designed & developed by WebServicesCy.com